УЧЕБНИКИ
ОН-ЛАЙН

Главная Заказать работу Контактная информация Статьи партнёров


Підручник Управління проектами


 

r      Ресурси проекту

r      Планування ресурсів

r      Джерела фінансування проекту

r      Бюджет проекту

r      Ресурсні гістограми

r      Інвестиційний план

r      Баланс грошових надходжень і витрат

r      Баланс прибутку

r      Планування витрат


 

7.1. Джерела ресурсного забезпечення проекту
та їх вибір

До ресурсів проекту відносяться трудові ресурси, обладнання, матеріали та грошові кошти. Крім того, вони поділяються на два основних класи — відновлювані, тобто ті, що можуть бути повторно використані на різних операціях проекту (трудові ресурси, обладнання), та не відновлювані, які на операціях проекту витрачаються та використовуватись більше не можуть (матеріали). Одним із важливих питань в управлінні проектами є питання планування потреби в ресурсах. Іноді існує така ситуація, коли підприємства не планують належним чином і не наділяють проектну команду належними ресурсами, що на кінцевому етапі призводить до негативних результатів.

 

Тому планування ресурсів повинно означати визначення того, які ресурси та в якій кількості будуть використані на роботах проекту.

 

Планування ресурсів передбачає здійснення таких етапів:

1. Загальна оцінка потреби у ресурсах та їх розподіл у часі, а саме грошових коштів, матеріалів, технологічного обладнання, енергетичних ресурсів, трудових ресурсів, машин, механізмів, виробничих площ, обчислювальної техніки тощо;

2. Складання таблиці потреб у ресурсах по роботах проекту;

3. Побудова ресурсної гістограми (побудова стовпчикової діаграми, де по горизонталі вказуються календарні терміни, по вертикалі – щоденна кількість необхідних для виконання усіх робіт ресурсів по кожній професії окремо);

4. Складання таблиці наявних ресурсів;

5. Зіставлення потреби і наявності ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків;

6. Визначення постачальників ресурсів по проекту;

7. Оптимізацію сумарних графіків потреби в ресурсах;

8. Врахування факторів, які впливають на забезпеченість проекту ресурсами;

9. Формування графіків постачання ресурсів;

За необхідності використання прийомів планування в умовах обмежених ресурсів (якщо ресурс лімітований або його неможливо збільшити, необхідно подовжити тривалість роботи, поки цей ресурс стане доступним) або обмеженого часу (застосовують коли неможливо подовжити термін виконання проекту, потрібно поновлювати нестачу ресурсів за рахунок додаткового їх придбання);

10. Перепланування календарного плану;

11. Контроль і побудова нових ресурсних планів і гістограм.

Обсяг потреби в ресурсах безпосередньо залежить від масштабу проекту, тобто від обсягу робіт, які треба виконати.

Для того, щоб забезпечити виконання проекту необхідно визначити джерела фінансування проекту.

Фінансування проекту класифікується за різними ознаками:

1. За походженням капіталу: внутрішнє та зовнішнє фінансування;

2. За юридичним статусом власника капіталу: власне та позикове фінансування;

3. За тривалістю надання капіталу: безстрокове, довгострокове (більше 5 років), середньострокове (від 1 до 5 років), короткострокове (до 1 року).

Існують такі джерела фінансування:

Ø   власні фінансові кошти, а саме нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, статутний капітал, внески власного капіталу, зокрема, поширеною формою фінансування проектів є одержання фінансових ресурсів через випуск акцій та облігацій;

Ø   різні форми позикових коштів, а саме кредити, позики тощо;

Ø   іноземні та міжнародні інвестиції, лізингове фінансування;

Ø   асигнування з державного, регіонального або місцевого бюджету.

Кожне з цих джерел має свої переваги та недоліки. У світовій практиці основною формою залучення засобів для інвестування є розширення акціонерного капіталу, а також позики й випуск облігацій.

Процес фінансування проекту передбачає такі етапи:

1. Попереднє вивчення життєздатності проекту, яке передбачає визначення доцільності фінансування, а саме чи буде отриманий хоча б середній прибуток;

2. Розробка плану його реалізації. На цьому етапі визначають всі показники та ризики, прогнозують вплив на проект внутрішніх та зовнішніх чинників;

3. Розробка схеми фінансування проекту;

4. Контроль за виконанням плану фінансування та його умовами, як правило, по таких аспектах, як фактичні витрати, потік грошових коштів, фінансовий стан, звітність, управління фінансами.

Здійснення проектів проходить на контрактній основі, яка використовується як для залучення окремих спеціалістів, різних підрядних і субпідрядних організацій і фірм для виконання робіт та послуг, так і для закупок і поставок необхідного обладнання і матеріально-технічних ресурсів.

Функції управління контрактами й забезпечення проекту ресурсами включають процеси вибору стратегії контрактної діяльності; інформаційно-рекламну роботу; визначення складу, номенклатури і строків залучених по контракту суб’єктів; підготовку контрактних пропозицій; вибір контрагентів і постачальників шляхом торгів, конкурсів, тендерів та інше; підготовку документації; підписання контрактів, контроль за ходом їх виконання, закриття і розрахунки по завершених контрактах.

Планування контрактів включає два основних процеси:

Ø   визначення того, які ресурси та послуги необхідні в проекті;

Ø   підготовка умов (документування вимог до ресурсів та послуг і визначення потенційних постачальників).

 

Планування контрактів — це процес визначення того, як потреби проекту можуть бути найкращим чином задоволені шляхом придбання ресурсів чи послуг у зовнішніх організацій.

 

При цьому розглядаються наступні питання:

Ø   чи купувати продукти та послуги?

Ø   як це зробити?

Ø   що саме придбати?

Ø   скільки придбати?

Ø   коли придбати?

В залежності від того, які ресурси чи послуги купуються, можуть використовуватися різноманітні типи контрактів. Можна виділити три основні типи контрактів:

Ø   контракт із фіксованою ціною;

Ø   контракт із фіксованою ціною одиниці продукції;

Ø   контракт із відшкодуванням витрат (покриття замовником витрат, пов’язаних із виконанням умов контракту).

План управління контрактами повинен описувати, методи та принципи управління контрактами протягом всього проекту, наприклад, відповідати на питання:

Ø   які типи контрактів будуть використані;

Ø   якщо будуть необхідні незалежні оцінки, то до кого і коли за ними звертатися;

Ø   якщо в організації є контрактний підрозділ, то як він повинен взаємодіяти з командою проекту;

Ø   якщо необхідні типові контракти, то де їх знайти;

Ø   як будуть складатись відносини з підрядником;

Ø   як буде організована звітність підрядника і як будуть координуватися контракти та розклади виконання проекту.

План управління контрактами входить в план проекту як одна з основних частин.

Зміст роботи описує предмет контракту досить детально, щоб потенційні постачальники могли вирішити чи здатні вони поставити необхідний продукт. Він може мінятися протягом процесів контрактації.

Готується для кожного ресурсу і послуги, часом для групи. Зміст роботи повинен бути настільки детальним, наскільки це можливо. В тому числі він повинен включати:

Ø   специфікації (опис поставок, послуг або персоналу, що є предметом контракту з точки зору їх фізичних, виробничих і функціональних характеристик);

Ø   організацію звітності постачальника і вимоги до супроводження поставленого продукту після завершення проекту;

Ø   місце контракту в ієрархічній структурі контрактів (ІСК). ІСК відображає контрактні роботи, які необхідно виконати і те, як вони будуть виконуватись і керуватись. ІСК повинна включати рівні, по яким буде надаватись звітність.

Для одержання контрактних пропозицій використовується тендерна документація. Тендерна документація повинна бути структурована таким чином, щоб сприяти представленню точних і повних пропозицій. Вона повинна включати зміст роботи, опис бажаної форми представлення пропозицій, умови контрактів (типовий проект контракту, умови конфіденційності). Тендерна документація повинна бути детально обґрунтованою і гнучкою, щоб можна було запропонувати альтернативні шляхи виконання поставлених умов.

Критерії оцінки, що використовуються для оцінки тендерних пропозицій повинні бути як об’єктивними так і суб’єктивними. Вони включаються в тендерну документацію та можуть зводитись до ціни, якщо предмет торгів може бути одержаний з різних джерел. В іншому випадку повинні бути ідентифіковані й документовані за іншими критеріями. Наприклад, за такими як:

Ø   розуміння потреб;

Ø   вартість;

Ø   технічні можливості;

Ø   управлінські можливості;

Ø   фінансові можливості.

Більш детально процедура проведення торгів розглядається в темі 11.

Кінцевим результатом процесу планування ресурсів є представлення переліку типів і кількості ресурсів, необхідних для виконання проекту. Ці ресурси будуть уточнюватися за результатами наступних стадій планування та аналізу плану проекту.

7.2. Планування витрат

Важливою складовою реалізації проекту являється також і планування витрат. Планувати витрати потрібно так, щоб вони могли задовольнити потреби у фінансових ресурсах протягом усього періоду реалізації проекту.

Метою планування витрат проекту є:

Ø   економічно обґрунтоване визначення витрат на виконання проектних робіт та визначення життєздатності проекту;

Ø   одержання фінансування та розподіл ресурсів;

Ø   організація внутрішньогосподарського розрахунку та управлінського обліку у відособлених структурних підрозділах проектної організації;

Ø   необхідність здійснення контролю;

Ø   визначення реальної ціни, за якою проектна організація спроможна виконати проектні роботи, щодо яких провадяться торги (тендери).

Планування собівартості проектних робіт в Україні здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості проектних робіт  з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29.03.2002 р. № 64 (Додаток В).

Витрати проекту класифікуються за такими ознаками:

Ø   всі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні.

До інвестиційних належать витрати на інвестиції до основного капіталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда технології та обладнання), передвиробничі витрати на потреби в обіговому капіталі.

Поточні витрати — витрати на випуск продукції, що містять витрати на придбання сировини, основних та допоміжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати, що припадають на звітний період;

Ø   за місцем виконання робіт витрати поділяються на: витрати відділу, сектору, лабораторії, тимчасового творчого колективу, експедиції, партії, дільниці, служби або іншого адміністративно-відособленого структурного підрозділу тощо.

Ø   за видами витрат класифікація здійснюється за економічними елементами та статтями калькулювання. До елементів витрат належить сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат, а до статей калькулювання витрат один або декілька елементів;

Ø   залежно від обраного об'єкта обліку витрат: витрати за розробками, темами, об'єктами проектування, етапами, завданнями тощо, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами на розроблення та виконання проектних робіт;

Ø   за способами включення у собівартість проектних робіт та за характером участі у процесі виробництва витрати поділяються на прямі та непрямі.

Прямі — це витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням проектних робіт і включаються у виробничу собівартість проектних робіт відповідних об'єктів обліку за прямою ознакою, зокрема: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи, інші прямі витрати.

Непрямі (надалі — загальновиробничі витрати) — це витрати, що пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, організацією виконання проектних робіт та інші витрати, які не можуть бути віднесені економічно доцільним шляхом безпосередньо до конкретного об'єкта витрат.

Ø   залежно від зміни обсягів виконаних проектних робіт виробничі витрати поділяються на постійні та змінні.

Змінні витрати — це витрати, величина яких зростає при збільшенні обсягів виконаних проектних робіт і зменшується при їх зменшенні. До цих витрат відносяться: витрати на матеріали, на оплату праці робітників, відрахування на соціальні заходи тощо.

Постійні витрати — це витрати, величина яких залишається незмінною при зміні обсягу виконаних проектних робіт. До цих витрат відносяться: витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва;

Ø   за ознакою відношення до собівартості робіт витрати поділяються на виробничі витрати та витрати періоду.

Виробничі витрати — це витрати проектної організації, пов'язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт. Виробничі витрати утворюють виробничу собівартість проектних робіт і є її складовою.

Витрати періоду — це витрати, які не включаються у виробничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Це адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Ø   за календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість проектних робіт: місяць, квартал, рік, операційний цикл.

Планування витрат на проведення проектних робіт здійснюється на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції собівартості об'єкта планування (обліку), в тому числі собівартості робіт, які підлягають виконанню у поточному році, за формою 7.1.

З метою визначення суми витрат за статтями калькуляції в цілому по організації (на рік, квартал) може розроблятися “Зведена калькуляція собівартості проектних робіт” (форма 7.2.).

Вихідною інформацією для планування витрат на проект є кошторисна документація по проекту та календарний план проекту.

 

Кошторис витрат проекту є комплексом розрахунків для визначення розміру витрат на проект. Це документ, який визначає вартість проекту та є інструментом контролю й аналізу витрат грошових коштів на проект.

 

На основі кошторису визначаються обсяги капітальних вкладень, які включають витрати на придбання технологічного, енергетичного та іншого обладнання, пристроїв, інструменту та виробничого інвентарю, необхідного для функціонування підприємства, роботи по монтажу цього обладнання, розробка проектної документації та ін.

 

Складання кошторисів на роботи — це процес планування по відповідних статтях усіх витрат, що виникають під час виконання проекту.

 


 
Форма 7.1. Калькуляція собівартості проектних робіт

“Проектування і підготовка оптимізації по створенню нової системи автоматизації технологічного процесу переробки молока”

(назва роботи)

 

Підстава для проведення роботи договір № 46 від 01.04.03.

Джерело фінансування кошти замовника.

Замовник ВАТ “Житомирський маслозавод”

Термін виконання роботи початок 01.04.03 закінчення 01.04.04

 

№ п/п

Статті витрат

Усього на весь період (тис. грн.)

Усього на поточний рік (тис. грн.)

У тому числі за етапами (тис. грн.)

I

II

1

Витрати на оплату праці

10

6

6

4

2

Відрахування на соціальні заходи

4

2

2

2

3

Матеріали

6

5

5

1

4

Витрати на службові відрядження

1

0,8

0,8

0,2

5

Спецпридбання для проектних, експериментальних робіт

1,5

1,0

1,0

0,5

6

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації

1,0

1,0

1,0

7

Інші прямі витрати

0,5

0,3

0,3

0,2

8

Загальновиробничі витрати, в тому числі:

змінні загальновиробничі витрати;

постійні розподілені загально-виробничі витрати

4

 

3

 

1

3

 

2,5

 

0,5

3

 

2,5

 

0,5

1

 

0,5

 

0,5

9

Виробнича собівартість

28

19,1

19,1

8,9

10

Нерозподілені постійні загально-виробничі витрати

2,2

12

1,2

1,0

11

Наднормативні витрати 

0,8

0,6

0,6

0,2

12

Собівартість реалізованих проектних робіт (п.9 + п.10 +
п.11)

31

20,9

20,9

10,1

 


 

Форма 7.2. Зведена калькуляція собівартості проектних робіт______________________________

(назва організації)

 

 

N п/п

Калькуляційні статті витрат,

тис. грн.

об'єкт проектуван-ня N1 (код)

об'єкт проектуван-ня N 2 (код)

об'єкт проектуван-ня N 3
(код)

Усього на поточний рік (тис. грн.)

1

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

2

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

3

Матеріали

 

 

 

 

4

Витрати на службові відрядження

 

 

 

 

5

Спецпридбання для проектних робіт

 

 

 

 

6

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприєм-ства, установи і організації

 

 

 

 

7

Інші прямі витрати

 

 

 

 

8

Загальновиробничі витрати, в тому числі:
змінні загально-виробничі витрати постійні розподілені загальновиробничі витрати

 

 

 

 

9

Виробнича собівартість

 

 

 

 

10

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати

 

 

 

 

11

Наднормативні витрати

 

 

 

 

12

Собівартість реалізованих проектних робіт (п.9+п.10+п.11)

 

 

 

 

При розрахунках поточних витрат окремо плануються поточні грошові витрати та поточні витрати в матеріальній і нематеріальній формі.

Для планування поточних витрат найприйнятнішою є така їх структура (табл. 7.3).

Таблиця 7.3. Поточні витрати проекту

 

Вид витрат

Рік 1

Рік 2

1

2

3

1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.

сировина й матеріали

роботи й послуги виробничого характеру

паливо та енергія на технологічні цілі

втрати від нестач у межах норм природного збитку

2. Прямі трудові витрати, в т.ч.

заробітна плата

додаткові виплати в рахунок оплати праці

збір до Пенсійного фонду

внески до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

внески до Фонду страхування на випадок безробіття

внески до Фонду страхування від нещасних випадків

РАЗОМ прямі витрати (п.1+п.2)

3. Операційні витрати, в т.ч.

3.1. Податки й збори, які не пов’язані з заробітною платою і відносяться до валових витрат

3.2. Витрати фінансування

3.2.1. Виплата процентів по боргових зобов’язаннях

3.2.2. Лізингові витрати

3.2.3. Інші витрати фінансування  (страхування ризиків тощо)

3.3. Маркетингові витрати, у т.ч.:

3.3.1. Витрати по комплексному вивченню ринку

3.3.2. Витрати на рекламу

3.3.3. Витрати на сертифікацію та збут продукції

3.4. Витрати на обслуговування виробничого процесу

3.4.1. Витрати, пов’язані з удосконаленням технології та організації виробництва

3.4.2. Поточний ремонт основних фондів

3.4.3. Контроль якості

3.4.4. Інші витрати на обслуговування виробничого процесу

3.5. Витрати, пов’язані з природоохоронними заходами

3.6. Адміністративні витрати, в т.ч.:

3.6.1. Оплата послуг зв’язку, обчислювальних центрів, банків

 

 

Продовження табл. 7.3.

1

2

3

3.6.2. Оплата аудиторських, послуг

3.6.3. Оплата комунальних послуг

3.6.4. Оплата ремонтно-сервісних послуг

3.6.5. Офісно-господарські витрати

3.б.б. Витрати на службові відрядження

3.6.7. Інші витрати, пов’язані з управлінням виробництвом

3.7. Списання витрат наступних періодів

РАЗОМ валові витрати (п.1+п.2+п.3)

4. Амортизація, в т.ч.

4.1. Амортизація основних фондів

4.2. Амортизація нематеріальних активів

РАЗОМ непрямі витрати (п.3+п.4)

РАЗОМ поточні витрати (п.1+п.2+п.3+п.4)

 

 

 

Ця таблиця використовується як для розрахунку поточних витрат у цілому, так і для грошових витрат. Поточні витрати необхідно спланувати в часі й за видами потоків (грошовий, матеріальний, нематеріальний).

7.3. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів

Для узгодження календарних термінів виконання робіт із наявними ресурсами, з метою подальшого контролю та прийняття відповідних рішень здійснюють також календарне планування витрат, тобто розподіл витрат по ранніх та пізніх термінах виконання.

Плануючи витрати, необхідно мати дані про щорічну потребу у фінансуванні, а для початку — її поквартальний і помісячний поділ. Тому процес формування бюджету проекту є розподілом кошторисної вартості в часі за календарним планом. Бюджет проекту необхідно складати так, щоб усі його компоненти (зокрема, розрахунки) можна було легко аналізувати й перевіряти. Загальний бюджет відбиває витрати коштів на проект за роками протягом усього періоду його реалізації. При цьому бюджет з поквартальним і помісячним поділом визначають із великим ступенем точності, а бюджети наступних років можуть змінюватися зі зміною цін. На загальному бюджеті базуються плани окремих виконавців.

Складовими календаря бюджету проекту є:

Ø   календар витрат (включаючи дати платежів);

Ø   умови платежів, принаймні для основних категорій витрат;

Ø   критичні моменти реалізації проекту (наприклад, необхідність одночасних платежів у певний період) і засоби зниження пов’язаних із цим ризиків.

Календар реалізації бюджету має три рівні. На першому рівні послідовно підсумовують кошторисну вартість усіх робіт календарного плану і будують інтегральну криву освоєння коштів протягом усього періоду реалізації проекту. При цьому розглядають альтернативні варіанти планування витрат: за ранніх і пізніх термінів початку робіт і усереднений (найімовірніший) варіант розподілу витрат у часі. Приклад інтегральної кривої вартості проекту наведений на рис. 7.1.

 

Рис. 7.1. Інтегральні криві вартості проекту

 

На другому рівні визначають джерела надходження коштів для реалізації проекту і конкретизують терміни фінансування окремих етапів реалізації проекту.

На третьому рівні розраховують реальну вартість реалізації проекту для його замовника (власника) з урахуванням вартості у часі.

При визначені планових дат, при складанні календарного бюджету, необхідно враховувати також ресурсні обмеження.

Взагалі, існує три види залежності потреби в ресурсах від тривалості робіт:

Ø   постійний ‑ протягом всього циклу виконання робіт, величина запланованих ресурсів не змінюється;

Ø   ступінчастий ‑ протягом роботи завантаження ресурсу змінюється скачкоподібно;

Ø   трикутниковий, тобто зростає від початку роботи до максимального значення, а потім спадає до кінця роботи.

Якщо ресурс лімітований або його неможливо збільшити, то потрібно продовжити тривалість роботи, поки цей ресурс не стане доступним. Інший випадок, якщо неможливо подовжити тривалість виконання проекту, то потреба в ресурсах задовольняється шляхом їх додаткового придбання. Якщо потреби в ресурсах відомі та встановлені дати початку та закінчення, то можливо побудувати таблицю рівнів ресурсів або ресурсну гістограму, тобто визначити функцію зміни потреб для кожного виду ресурсів. Гістограма потреби в ресурсах подібна до стовпчикових діаграм, по горизонтальній осі вказуються календарні терміни, а по вертикалі – щоденна кількість необхідних для виконання усіх робіт ресурсів, тобто фіксується кількість наявних ресурсів у розрізі календарного часу (рис 7.2.).

 

Рис.7.2. Приклад гістограми потреби в ресурсах

 

Зіставлення необхідних та наявних ресурсів дає змогу визначити нестачу або їх надлишок, і якщо потреба в деякому виді ресурсу перевищує наявну, то можливо доцільно буде змінити час в календарному плані, щоб зменшити цю потребу. Це можливо зробити за рахунок використання резервів часу робіт, що не лежать на критичному шляху, або можна збільшити тривалість проекту в цілому.

 

Рис. 7.3. Приклади діаграм потреби ресурсів до і після згладжування

Покращити завантаження ресурсами можна шляхом згладжування ресурсів. Суть згладжування ресурсів полягає в зсуненні календарних термінів виконання робіт у межах запасу часу. Шляхами згладжування є зміна логічних зв’язків та зміщення некритичних робіт у межах запасу часу. Змінюють лише по одному ресурсу.

Задачі розподілу ресурсів зустрічаються в різних варіантах постановки. Залежно від прийнятого критерію оптимальності та характеру обмежень виділяють:

Ø   задачі мінімізації відхилень від заданих термінів або мінімізації термінів надходжень подій при дотриманні обмежень на ресурси;

Ø   задачі оптимізації деяких показників якості використання ресурсів при заданих термінах виконання робіт.

Аналіз ресурсів в цілому потребує значної кількості математичних обрахунків, тому, в переважній більшості, він виконується за допомогою комп’ютерних програм.

7.4. Поняття та порядок складання
проектного бюджету

Бюджет проекту — це план, який виражається в кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети.

У бюджеті відбиваються оцінені результати скоригованого календарного плану та стратегія реалізації проекту. Тобто при плануванні витрат недостатньо знати тільки загальний обсяг капітальних вкладень в проект, але й щорічну потребу в фінансуванні, а для першого року – поквартальну та помісячну розбивку. Загальний бюджет показує витрати на проект та джерела фінансування  протягом всього періоду його здійснення. Він покликаний показати, як джерела фінансування покривають капітальні та поточні витрати. При складанні бюджету повинна забезпечуватись така динаміка інвестицій, яка дозволила б виконувати проект відповідно з часовими та фінансовими обмеженнями. Крім того, зниження ризику проекту та обсягу витрат за рахунок відповідної структури джерел фінансування.

Бюджет проекту є основою для встановлення завдань окремим виконавцям, на загальному бюджеті базуються їх плани. Тобто бюджет проекту – це план дій. Крім того, це інструмент для керівництва та контролю. Порівнюючи фактичні показники з запланованими можна здійснювати, так званий, бюджетний контроль фірми.

Для узагальнення всіх попередніх розрахунків обсягів робіт, витрат, джерел фінансування розробляється баланс грошових надходжень і витрат. Він може мати таку форму (табл. 7.4.).

 

 


 

Рис. 7.4. Схема формування бюджету проекту

 

 

Таблиця 7.4. Плановий баланс грошових надходжень і витрат

Статті доходів/витрат (грн.)

Усьо-го

1-й рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

1-й кв

2-й кв

3-й

кв

4-й кв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Кошти на початок проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Надходження (1+2+3)

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Виручка (дохід) від реалізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Від інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Одержані інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 7.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2. Продаж активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Від фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Короткострокові позики та кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дивіденди та володіння корпоративними правами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Відсотки від фінансових вкладень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Доходи від лізингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Інші доходи від фінансових операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Разом наявні кошти (І+ІІ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

4. По операційній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Поточні грошові витрати, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Прямі матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Прямі трудові витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Податки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Акцизний збір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Інші податки за рахунок прибутку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. По інвестиційній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Капітальні грошові витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Реінвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Фінансові вкладення (портфельні інвестиції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. По фінансовій діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Виплати на погашення довгострокових кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Закінчення табл. 7.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.2. Погашення короткострокової кредиторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.Виплата дивідендів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Інші виплати по фінансових операціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Разом грошові виплати (4+5+6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Фінансовий резерв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Кошти на кінець року (ІІІ-V-VІ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошовий потік по операційній діяльності (1.1-4.1.-4.2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошовий потік по інвестиційній діяльності (2.1.+2.2.-5.1.-5.2.-5.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошовий потік по операційній та інвестиційній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошовий потік по фінансовій діяльності (3.1.+3.2...+3.5.-6.1....-6.5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошовий потік по всіх видах діяльності (ІІ-V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для розрахунку валового, оподаткованого, чистого прибутку від реалізації проекту та суми податку на прибуток розробляється план прибутку. Він складається відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” і може мати форму, відображену у табл. 7.5.

Таблиця 7.5. План прибутку

тис. грн.

Показники

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

Рік 5

1

2

3

4

5

6

1. Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)

 

 

 

 

 

2. Доходи від реалізації цінних паперів

 

 

 

 

 

3. Доходи від спільної діяльності і у вигляді дивідендів

 

 

 

 

 

Продовження табл. 7.5.

1

2

3

4

5

6

4. Доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій

 

 

 

 

 

І. Валовий дохід (1+2+3+4)

 

 

 

 

 

Вирахування з валового доходу:

5. Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

6. Акцизний збір

 

 

 

 

 

7. Податок з доходів фізичних осіб

 

 

 

 

 

8. Прямі інвестиції

 

 

 

 

 

9. Реінвестиції

 

 

 

 

 

10. Додаткові пенсійні внески

 

 

 

 

 

11. Емісійний дохід

 

 

 

 

 

12. Доходи від спільної діяльності та дивіденди, дохід по яких нараховано

 

 

 

 

 

13. Інші від'ємні надходження

 

 

 

 

 

ІІ. Скоригований валовий дохід (І—5, 6... 13)

 

 

 

 

 

ІІІ. Валові витрати

ІV. Амортизація

 

 

 

 

 

V. Оподатковуваний прибуток(ІІ—ІІІ—ІV)

VІ. Податок на прибуток, %

VІІ. Податок на прибуток(VхVІ: 100)

 

 

 

 

 

VІІІ. Чистий прибуток (VVІІ)

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський баланс прогнозується на кінець кожного року проекту. Прогнозування здійснюється на основі прогнозованого руху статей агрегованого балансу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”[26].

 

&        Висновки

До ресурсів проекту відносяться трудові ресурси, обладнання, матеріали та грошові кошти. Планування ресурсів повинно означати визначення того, які ресурси та в якій кількості будуть використані на роботах проекту.

Планування ресурсів передбачає здійснення таких етапів:

1. Загальна оцінка потреби у ресурсах та їх розподіл у часі;

2. Складання таблиці потреб у ресурсах по роботах проекту;

3. Побудова ресурсної гістограми ;

4. Складання таблиці наявних ресурсів;

5. Зіставлення потреби й наявності ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків;

6. Визначення постачальників ресурсів по проекту;

7. Оптимізацію сумарних графіків потреби в ресурсах;

8. Врахування факторів, які впливають на забезпеченість проекту ресурсами;

9. Формування графіків постачання ресурсів;

10. При необхідності використання прийомів планування в умовах обмежених ресурсів;

11. Перепланування календарного плану;

12. Контроль і побудова нових ресурсних планів і гістограм.

Планування контрактів — це процес визначення того, як потреби проекту можуть бути найкращим чином задоволені шляхом придбання ресурсів чи послуг у зовнішніх організацій.

Кошторис витрат проекту являє собою комплекс розрахунків для визначення розміру витрат на проект. Це документ, який визначає вартість проекту та є інструментом контролю й аналізу витрат грошових коштів на проект.

Бюджет проекту — план, який виражається в кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети та джерела фінансування, які їх покривають.

 

´            Питання для обговорення

1. Що таке ресурси проекту?

2. Що включає в себе процес планування ресурсів?

3. Які існують джерела фінансування проекту?

4. Проведення яких етапів включає процес планування ресурсів?

5. Що таке управління контрактами? Які типи контрактів Ви знаєте?

6. Яка основна мета планування витрат?

7. Що таке кошторис витрат проекту? Для чого його складають?

8. Що розуміють під згладжуванням ресурсів?

9. Що таке бюджет проекту? Який порядок його складання?

10. З якою метою складають плановий баланс грошових надходжень і витрат?

 
 

?           Практичні завдання

Завдання 1. Сплануйте середньооблікову чисельність робітників-відрядників, якщо за умовами проекту планова трудомісткість виробничої програми – 1850 тис. нормо-год, плановий фонд робочого часу – 1760 год, плановий коефіцієнт виконання норм – 1,05.

Завдання 2. Приміщення складу Житомирського управління осушувальних систем становить 70 кв.м. Згідно експертної оцінки вартість складу на 31.07.03. складає 11300 грн. Сплануйте надходження орендної плати за базовий місяць.

Завдання 3. Ви — головний економіст ЗАТ “Житомирські ласощі”. У підприємства є можливість залучити кошти для покриття витрат проекту по виробництву нової серії шоколадних цукерок із фруктовою начинкою. Джерела надходження коштів відображені в таблиці. Необхідно визначити їх умовні суми та вказати, які витрати можливо покрити за рахунок даних джерел.

 

Можливі джерела фінансування

Які витрати покриваються

Суму, тис. грн.

1. Власні кошти

 

 

2. Залучені кошти, в т.ч.

 

 

2.1. Капітальні інвестиції

 

 

2.2. Прямі інвестиції

 

 

2.3. Портфельні інвестиції

 

 

2.4. Випуск і розміщення облігацій

 

 

3. Кредити комерційних банків

 

 

4. Нормальна кредиторська заборгованість

 

 

5. Державні субсидії

 

 

6. Інші

 

 

 

6              Тести для самоперевірки

1. Який з наступних перелічених етапів не використовується при плануванні ресурсів:

а) оцінка потреби у ресурсах;

б) зіставлення потреби й наявності ресурсів;

в) визначення потреби ресурсів по проекту;

г) отримання необхідних ресурсів за підписаними договорами;

д) формування графіків постачання ресурсів.

Відповідь: а); б); в); г); д).

2. ТОВ “Ольга” підписало контракт з МНК “AVON” на отримання кредитної лінії розрахованої на 5 років, протягом яких буде відкрито мережу магазинів косметики у всіх регіонах північної частини України. Цей вид фінансування передбачає використання таких джерел фінансування як:

а) власні;

б) позикові;

в) міжнародні інвестиції;

г) асигнування з державного бюджету.

Відповідь: а); б); в); г).

3. Планування контрактів включає наступні процеси:

а) визначення того, які ресурси та послуги необхідні в проекті;

б) документування вимог до ресурсів та послуг і визначення потенційних постачальників;

в) складання контрактів, що планується укласти;

г) всі відповіді вірні.

Відповідь: а); б); в); г).

4. Планування собівартості проектних робіт в Україні здійснюється відповідно до:

а) Методичних рекомендацій з формування собівартості проектних робіт, затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України;

б) ЗУ “Про планування собівартості проектних робіт”;

в) Наказом Міністерства Економіки та євро інтеграції від 12.09.01.

г) Інструкцією НБУ “Про планування витрат на проекти комерційних банків” від 16.07.98 р.

Відповідь: а); б); в); г).

5. Кошторис витрат проекту — це:

а) документ, який визначає вартість проекту та є інструментом контролю й аналізу витрат грошових коштів на проект;

б) перелік статей всіх видів надходжень та витрат у зведеній таблиці;

в) напрямки витрачання коштів, затверджених при підписанні проекту;

г) документ, який визначає перелік всіх видів ресурсів, що планується використовувати при реалізації проекту.

Відповідь: а); б); в); г).

6. Складовими календаря бюджету проекту не є:

а) календар витрат;

б) умови платежів;

в) критичні моменти реалізації проекту і засоби зниження пов’язаних із цим ризиків;

г) розрахунок прибутків по проекту.

Відповідь: а); б); в); г).

7. Залежність потреби в ресурсах від тривалості робіт, при якій протягом всього циклу виконання робіт, величина запланованих ресурсів не змінюється, називається:

а) постійною;

б) ступінчастою;

в) трикутниковою.

Відповідь: а); б); в).

8. Бюджет проекту — це:

а) план, який виражається у кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети;

б) комплекс документальних розрахунків, необхідних для визначення розміру витрат на проект;

в) це документ, що визначає вартість проекту;

г) це інструмент контролю й аналізу витрат коштів і ресурсів на проект.

Відповідь: а); б); в); г).

9. Кошторисна вартість матеріалів, конструкцій, деталей та напівфабрикатів включає:

а) лише купівельну вартість;

б) включає вартість придбання;

в) включає їх вартість, витрати на упакування, реквізити, доставку, а також заготівельно-складські витрати;

г) включає всю суму витрат на їх доставку, а також заготівельно-складські витрати.

Відповідь: а); б); в); г).

10. Фінансовий бюджет проекту складається з:

а) бюджету витрат на збут, на адміністративні витрати та бюджету прибутку;

б) бюджету виробничої собівартості готової продукції та бюджету собівартості реалізованої продукції;

в) бюджету капіталовкладень, бюджету коштів та бюджету балансів.

Відповідь: а); б); в).


ЗМІСТ ПІДРУЧНИКАРеклама!


Заказать реферат

Статистика

Всего 24 учебника


ПоискВсе книги на данном сайте являются собственностью их авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей.
Просматривая, скачивая книгу Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.