УЧЕБНИКИ
ОН-ЛАЙН

Главная Заказать работу Контактная информация Статьи партнёров


Тема 6. СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

1.                      Структура звіту про фінансові результати

2.                      Структура звіту про власний капітал

3.                      Структура звіту про рух грошових коштів

 

1.                          Структура звіту про фінансові результати

 

Звіт про фінансові результати – характеризує доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за певний період часу. Мета складання звіту - визначення величини прибутку або збитків підприємства від основної його діяльності Звіт показує результативність діяльності підприємства і дає інформацію про фактори, що вплинули на цю результативність протягом звітного періоду Завдяки звіту про фінансові результати можна пов'язати доходи та витрати за звітний період та вирахувати величину чистого прибутку як різницю між цими показниками.

Терміни, що використовуються в цьому звіті, мають таке значення:

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводяться до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Фінансові результати підприємства формуються в процесі основної, операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та надзвичайних подій.

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність – це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного і запозиченого капіталу підприємства.

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Фінансовим результатом діяльності підприємства може бути прибуток або збиток.

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Структура звіту про фінансові результати буває проста і складна. Проста структура містить узагальнені дані про надходження, витрати і прибутки (збитки) від виробничих або невиробничих операцій (табл. 12).

Таблиця 12

Проста структура звіту про прибутки, збитки

Показники

Сума, тис.грн.

 

Доходи (виторг від продажу товарів)

 

900 тис.грн.

 

Затрати і податки

 

630 тис.грн.

 

Прибутки від основних операцій (доходи мінус витрати)

 

270 тис.грн.

 

Складна структура звіту містить розшифрування усіх елементів простої схеми звіту (табл. 13).

Таблиця 13

Характеристика інформаційної бази підприємства за звітом про фінансові результати

Назва статті

 

Зміст статті

 

І. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010)

 

Загальний дохід(виручка)від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо) (70)

 

Податок на додану вартість (015)

 

Сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (70)

 

Акцизний збір (020)

 

Підприємства - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (70)

 

Інші вирахування з доходу (030)

 

Надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (70)

 

Чистий дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (035)

 

Визначається шляхом вирахування з доходу (виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо)

 

Собівартість реалізованої продук­ції (товарів, робіт, послуг) (040)

 

Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Запаси» (90)

 

Валовий прибуток (збиток) (050, 055)

 

Різниця між чистим доходом від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Інші операційні доходи (060)

 

Суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); дохід від операційної оренди активі в; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо (71)

 

Адміністративні витрати (070)

 

Загальногосподарські витрати ,пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства (92)

 

Витрати на збут (080)

 

Витрати підприємства, пов’язані реалізацією продукції (товарів)- на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо (93)

 

Інші операційні витрати (090)

 

Собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визначені економічні санкції: відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до Собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (94)

 

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток,  збиток) (100, 105)

 

Алгебраїчна сума валового прибутку(збитку),іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат

 

Дохід від участі в капіталі (110)

 

Дохід, отриманий від інвестиційних в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі (72)

 

Інші; фінансові доходи (120)

 

Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі (73)

 

Інші доходи (130)

 

 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних Курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (74)

 

Фінансові витрати (140)

 

Витрати на відсотки та інші витрати підприємства пов’язані із залученням позикового капіталу (95)

 

Втрати від участі в капіталі (150)

 

Збиток ,спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, обік яких провадиться методом участі в капіталі (96)

 

Інші витрати (160)

 

Собівартість реалізації фінансових інвестицій необоротних активів, майнових комплексів; витати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства (97)

 

Прибуток (збиток)від звичайної діяльності (170, 175)

 

До оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків)

 

Податки на прибуток (180)

 

Сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Податок на прибуток" (98)

 

Прибуток від звичайної діяльності (190)

 

Визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичай­ної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибу­ток.

 

Надзвичайні доходи і надзвичайні витрати (200, 205)

 

- невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому Положенні (стандарті). Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкрити в примітках до фінансових звітів (75, 99)

 

Податки з надзвичайного прибутку (210)

 

Сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій (98)

 

Чистий прибуток (220, 225)

 

Алгебраїчна сума прибутку(убутку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку

 

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати (230)

Вартість витрачених у виробництві за вирахуванням внутрішнього обороту: сировини й основних матеріалів; покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів (80)

Витрати на оплату праці (240)

Заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу тощо (81)

Відрахування на соціальні заходи (250)

Відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства тощо (82)

Амортизація (260)

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необротних матеріальних активів (83)

Інші операційні витрати (270)

Вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, витрати на відрядження. Послуги зв’язку тощо (84)

Таблиця 14

Характеристика інформаційної бази про фінансові результати за фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва з 2000 р.

Назва статті

 

Зміст статті

 

І. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010)

 

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг (70)

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (020)

 

Сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов’язкові збори) (70)

 

Чистий дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (035)

 

Визначається шляхом вирахування з доходу (виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо)

 

Собівартість реалізованої продук­ції (товарів, робіт, послуг) (040)

 

Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та собівартість реалізованих товарів (90)

 

Інші операційні витрати (090)

 

Собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визначені економічні санкції: відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до Собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (92,93,94)

 

Інші звичайні доходи (130)

 

 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних Курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (72,73,74)

 

Інші звичайні витрати (160)

 

Собівартість реалізації фінансових інвестицій необоротних активів, майнових комплексів; витати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства (95,96,97)

 

Єдиний податок (165)

Сума єдиного податку

Надзвичайні доходи і надзвичайні витрати (200, 205)

 

- невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому Положенні (стандарті). Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкрити в примітках до фінансових звітів (75, 99)

 

Податок на прибуток (210)

 

Сума податку на прибуток (98)

 

Чистий фінансовий результат (220, 225)

 

Чистий прибуток або чистий збиток

 

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати (230)

Вартість витрачених у виробництві за вирахуванням внутрішнього обороту: сировини й основних матеріалів; покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів (80)

Витрати на оплату праці (240)

Заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу тощо (81)

Відрахування на соціальні заходи (250)

Відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства тощо (82)

Амортизація (260)

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необротних матеріальних активів (83)

Інші операційні витрати (270)

Вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, витрати на відрядження. Послуги зв’язку тощо (84)

Таблиця 15

Характеристика інформаційної бази про фінансові результати за фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва з 2001 р.

Назва статті

 

Зміст статті

 

І. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010)

 

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг (70)

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (020)

 

Сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов’язкові збори) (70)

 

Чистий дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (030)

 

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням непрямих податків

 

Інші операційні доходи (040)

 

Дохід від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо (71)

 

Інші звичайні доходи (050)

 

Дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій, дохід від реалізації фінансових інвестицій, неборотних активів і майнових комплексів, дохід від неоперційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства (72,73,74)

 

Надзвичайні доходи (060)

Відшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварів тощо) (75)

Разом чисті доходи (070)

Загальна сума чистого доходу від господарської діяльності

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції (080)

Вартість збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції

Матеріальні затрати (090)

 

Вартість витрачених у виробництві за вирахуванням внутрішнього обороту: сировини й основних матеріалів; покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів (80)

Витрати на оплату праці (100)

Заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу тощо (81)

Відрахування на соціальні заходи (110)

Відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства тощо (82)

Амортизація (120)

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необротних матеріальних активів (83)

Інші операційні витрати (130)

Вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, витрати на відрядження. Послуги зв’язку тощо (84)

У тому числі (131)

Суми за конкретизованою назвою єдиного податку

Собівартість реалізованих товарів (140)

Собівартість реалізованих товарів в торгівлі

Інші звичайні витрати (150)

 

Витрати на сплату процентів та витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів та ін.

 

Надзвичайні витрати (160)

Втрати від стихійного лиха (повені, землетрусу, граду тощо) та техногенних катастроф і аварій (99,75)

Податок на прибуток (170)

Сума податку на прибуток (98)

Чистий прибуток (збиток) (190)

 

Чистий прибуток або чистий збиток

 

Таблиця 16

Структура звіту про фінансові результати

Дії

 

Назва статей

 

Зміст статей

 

 

 

Доходів або виторг від продажу товарів

 

Сума, отримана від продажу товарів та послуг за звітний період

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції

 

Витрати , прямо пов’язані з виробництвом продукції, про даної за звітний період. Прямі витрати на матеріали, оплату праці виробничих робітників , виробничі (цехові) накладні витрати тощо.

 

=

 

Валовий прибуток

 

 

 

 

 

Операційні витрати або витрати, пов’язані з основною діяльністю

 

Затрати на маркетинг реалізацію продукції, загально-адміністративні(оплата менеджерів, офіс та його амортизація)

 

 

 

Операційний прибуток або прибуток від основної діяльності

 

 

 

+-

 

Доходи (витрати),не пов’язані

з основною діяльністю

 

Отримані (оплачені)проценти за облігації, продаж активів, випадкові прибутки і збитки від неосновної

діяльності

 

=

 

Прибуток до вирахування процентів і податків

 

 

 

-

 

Затрати на виплату процентів

 

Сума процентних платежів кредиторам

 

=

 

Прибуток до сплати податків

 

 

 

-

 

Податки і платежі

 

Сума податків і платежів фінансовим органам

 

 

 

Чистий прибуток

 

Перевищення усіх доходів над усіма затратами. Чистий прибуток може бути виплачений у вигляді дивідендів або реінвестований

 

В табл. 16 наведені пояснення основних елементів звіту про прибутки і збитки. Національні стандарти складання звіту про фінансові результати передбачають:

· що у звіті показують економічні категорії затрат, а не їх податковий статус;

· чистий прибуток - це прибуток після вирахування усіх витрат;

· розмежування затрат на прямі виробничі та періодичні витрати

· з прибутку підприємство виплачує дивіденди, а залишки прибутку реінвестуються (він же називається нерозподіленим прибутку).

Звіт про фінансові результати може становити значний інтерес для інвесторів, оскільки відображає результати операційної діяльності підприємства за певний період часу.

При складанні прогнозного плану прибутків та збитків треба врахувати ,що прибуток, отриманий від найчастіше здійснюваної діяльності, є найхарактернішим показником доходів у поточній діяльності підприємства.

Прибуток від продажу товарів, знятих із виробництва, або одноразово отриманий при­буток не має бути врахований при прогнозуванні майбутніх доходів.

 

Факторний аналіз рентабельності підприємства

 

Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства можна використовувати різні прийоми елімінування. Ми використовуємо одні з найбільш простих – метод абсолютних різниць.

Для зручності розрахунку впливу факторів на коефіцієнт рентабельності власного капіталу скористаємося табл. 17.

Таблиця 17

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу і факторних показників у динаміку

Показник

Попередній рік

Звітний рік

Зміна

1. Чиста рентабельність продажів

0,1800

0,1753

-0,0047

2. Ресурсовіддача

0,0674

0,0736

0,0062

3. Коефіцієнт фінансової залежності

1,0164

1,0951

0,0787

4. Рентабельність власного капіталу

0,0123

0,0141

0,0018

Загальна зміна рентабельності власного капіталу склала 0,0018 пунктів.

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чистої рентабельності продажів визначимо по наступній формулі:

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовіддачі:

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:

Склавши значення зміни показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактору одержимо загальну зміну значення коефіцієнта:

Узагальнимо в табл. 18 вплив факторів, що впливають на зміну показника рентабельності власного капіталу.

Таблиця 18

Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність власного капіталу

Показники

Вплив

Чиста рентабельність продажів

-0,0003

Ресурсовіддача

0,001

Коефіцієнт фінансової залежності

0,001

Усього (зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу)

0,0018

Таким чином, за рахунок зниження коефіцієнта чистої рентабельності продажів показник рентабельності власного капіталу знизився на 0,0003 пункти. Зміна показника ресурсовіддачі і коефіцієнта фінансової залежності привели до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу. У цих розрахунках просліджується зворотньопропорційний зв'язок між коефіцієнтом фінансової залежності підприємства і змінного рентабельності власного капіталу. Збільшення ступеня фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування приводить до росту рентабельності власного капіталу.

 

2.                          Структура звіту про власний капітал

 

Власний капітал – це активи підприємства, що залишаються після вирахування його зобов’язань перед зовнішніми постачальниками.

Слід зазначити, що сума власного капіталу – це абстрактна вартість активів, яка не є його поточною чи реалізованою вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників підприємства.

Разом з тим, власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:

-  довгострокового фінансування господарської діяльності – знаходиться у розпорядженні підприємства необмежено довго;

-  відповідальності та захисту прав кредиторів – відображений в балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу;

-  компенсації понесених збитків – тимчасові збитки мають погашатись за рахунок власного капіталу;

-  кредитоспроможності – при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю та більшим власним капіталом;

-  фінансування ризику – власний капітал використовується для фінансування ризикованих інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;

-  самостійності та влади – розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності (автономності) та впливу його власників на підприємство;

-  розподілу доходів і активів – частки окремих власників у капітал є основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації підприємства.

Збереження свого капіталу підприємство може забезпечити тільки при отриманні прибутку.

Власний капітал утворюється двома шляхами:

-  внесенням власниками підприємства грошей та інших активів;

-  накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.

Сума власного капіталу може збільшуватись внаслідок прибуткової господарської діяльності, а також збільшення вартості активів, непов’язаного із підвищенням заборгованості перед кредиторами (до оцінка (індексація) необоротних активів, переоцінка оборотних активів тощо).

Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку. Тому за формами власний капітал поділяється на дві категорії:

-  інвестований (вкладений або сплачений капітал);

-  прибуток.

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:

-  статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;

-  додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений та індексований капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Статутний і додатковий капітал виконують різні функції. Так, статутний капітал – це первісне джерело інвестування та формування майна підприємства. На відміну від додаткового, він забезпечує регулювання відносин власності та управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму.

Мета складання звіту про власний капітал – це розкриття  інформації про зміни в структурі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Розширене трактування статей звіту показано в табл. 19.

Таблиця 19

Характеристика інформаційної бази підприємства за звітом про рух власного капіталу

Назва статті

 

Зміст статті

 

Залишок на початок року (010)

 

Суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відпо­відно на початок і кінець звітного періоду

 

Коригування

Зміна облікової політики (020)

 

Суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення Помилок і зміни у фінансових звітах”

 

Виправлення помилок (030)

Суми коригування, обумовлені виправленням помилок

Інші зміни (040)

Суми коригувань, обумовлені подіями, що відбулися після звітної дати

Скоригований залишок

(050)

Залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань (рядки 010-040)

 

Переоцінка активів

Дооцінка основних засобів (060)

Дооцінка до справедливої вартості

Уцінка основних засобів (070)

Уцінка до справедливої вартості

Дооцінка незавершеного виробництва (080)

Дооцінка до справедливої вартості

Уцінка незавершеного виробництва (080)

Дооцінка до справедливої вартості

Уцінка незавершеного виробництва (090)

Уцінка до справедливої вартості

Дооцінка нематеріальних активів (100)

Дооцінка до справедливої вартості

Уцінка нематеріальних активів (100)

Уцінка до справедливої вартості

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (130)

Чистий прибуток (збиток) за звітом про фінансові результати

Розподіл прибутку

Виплати власникам (дивіденди) (140)

Нараховані дивіденди та інший розподіл прибутку між власниками

Спрямування прибутку до статутного капіталу (150)

Поповнення статутного капіталу

Відрахування до резервного капіталу (160)

Поповнення резервного капіталу

Внески учасників

Внески до капіталу (180)

Збільшення власного капіталу за рахунок внесків

Погашення заборгованості з капіталу (190)

Збільшення власного капіталу за рахунок зменшення неоплаченого капіталу

Вилучення капіталу

Викуп акцій (часток) (210)

Вартість викуплених акцій (часток) внаслідок виходу учасника

Перепродаж викуплених акцій (часток) (220)

Кошти від перепродажу викуплених акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі (140)

Вартість частки

Зменшення номінальної вартості акцій (250)

Сума зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Списання невідшко-дованих збитків (260)

Сума списаних збитків

Безкоштовно отримані активи (270)

Сума одержаних активів

Разом змін в капіталі (290)

Підсумок змін у складі власного капіталу (рядки 060-280)

Залишок на кінець року (330)

Власний капітал за його видами

 

Аналіз звіту про власний капітал

 

Аналізуючи структуру пасиву балансу, ми вже частково провели аналіз власного капіталу підприємства. Але в зв'язку з тим, що в балансі відбивається інформація зі стану на визначену дату, ми не мали можливості простежити, за рахунок яких джерел формувався той чи інший елемент власного капіталу, а також, у якому напрямку використаний власний капітал. Відповідь на дане питання можна одержати, читаючи інформацію форми № 4 «Звіт про власний капітал».

Для того щоб проаналізувати стан і рух власного капіталу підприємства, необхідно на підставі даних форми 4 скласти аналітичну таблицю (табл. 20).

Таблиця 20

Аналіз руху власного капіталу

Показники

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Залишок на початок року

3600

-

-

48,7

Надійшло

-

19,2

20

52,6

Використано

-

-

-

20

Залишок на кінець року (рядок 300 форми № 4)

3600

19,2

20

81,3

Абсолютна зміна залишку (рядок 290 форми № 4)

-

19,2

20

32,6

Темп росту, %

100

-

-

166,94

Коефіцієнт надходження

0

-

-

1,08

Коефіцієнт вибуття

0

-

-

0,25

Використовуючи дані форми 4 і аналітичної таблиці, можна розрахувати такі показники руху власного капіталу:

1.           Коефіцієнт надходження:  

 

2. Коефіцієнт вибуття:

Дані табл. 18 показують, що за звітний рік розмір статутного капіталу підприємства не змінився. Для таких складових власного капіталу, як інший додатковий і резервний капітал розрахувати коефіцієнти надходження і вибуття, а також темпи росту неможливо, якщо на початок року ці статті в складі власного капіталу були відсутні.

Аналізуючи власний капітал, необхідно звернути увага на співвідношення коефіцієнтів надходження і вибуття. Якщо значення коефіцієнтів надходження перевищують значення коефіцієнтів вибуття, виходить, на підприємстві йде процес нагромадження власного капіталу, і навпаки.

3.                          Структура та аналіз звіту про рух грошових коштів

 

Господарська діяльність суб’єктів підприємництва здійснюється через відносини купівлі-продажу з постачальниками ресурсів (іншими суб’єктами господарювання, працівниками, власниками та державою) і покупцями товарів (іншими суб’єктами господарювання, працівниками, власниками та державою). Суб’єкт господарювання є одночасно покупцем і продавцем.

Грошовий оборот кожного суб’єкта господарювання пов’язаний з наступними фактами підприємницької діяльності:

-  забезпечення процесу підприємницької діяльності (закупівля товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, виплата заробітної плати тощо);

-  реалізація товарів, продукції, робіт, послуг, тобто відшкодування витрат і формування доходів;

-  сплата податків, обов’язкових відрахувань і зборів;

-  отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів в процесі господарської діяльності відображається у звіті про рух грошових коштів підприємства. Метою звіту про рух грошових коштів є подання інформації про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси підприємства за рік в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Під терміном грошові кошти розуміють як готівку, так грошові еквіваленти (цінні папери) Звіт містить грошові кошти трьох джерел для будь-якого підприємства:

· грошові кошти від операційної діяльності;

· грошові кошти від інвестиційної діяльності;

· грошові кошти від фінансової діяльності.

Грошові кошти від операційної діяльності – це кошти, отримані внаслідок проведен­ня ділових операцій, вони є значною частиною прибутку підприємства.

Оскільки величини грошових коштів та прибутку, отриманих від операційної діяльності, не завжди збігаються, необхідно проводити розрахунок величини грошового потоку від виробничої діяльності за схемою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 17. Алгоритм розрахунку руху грошових коштів від операційної діяльності

 

Отже, операційна діяльність – головне джерело грошових коштів де находження грошей здійснюється за рахунок продажу продукції, використання - оплата матеріалів, заробітна платня та ін.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих виробничих активів а також тих фінансових інвестицій які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Вона складається з.

- інвестицій у матеріальні активи (будівлі, земля та обладнання)

інвестицій у фінансові активи(акції, кредитні цінні папери, що їх випускає саме підприємство).

Будь-яке придбання таких активів зменшує, а будь який продаж збільшує грошовий потік підприємства.(рис. 18)

 Рис. 18. Алгоритм розрахунку руху грошових коштів від інвестиційної діяльності

 

Фінансова діяльність охоплює зміну і структуру джерел фінансування власного та позикового капіталу за рахунок:

1)     продажу нових, щойно емітованих акцій інвесторам;

2)     виплату дивідендів інвесторам;

3)     продаж кредитних цінних паперів та виплата на них;

4)     отримання і виплата кредитних зобов’язань.

Якщо продаж нових акцій та кредитних цінних паперів збільшує грошовий потік підприємства до виплата дивідендів та будь-яких кредитних зобов'язань зменшує грошо­вий потік. (рис. 19, 20).

 Рис. 20. Алгоритм розрахунку руху грошових коштів підприємства

 

Загальні принципи складання звіту про рух грошових кошті такі:

· зменшення ненадійних активів приводить до надходження грошей;

· збільшення ненадійних активів приводить до використання грошей;

· збільшення зобов'язань та акціонерного капіталу приводить до надходження грошей;

· зменшення зобов'язань призводить до використання грошей;

· урахування амортизації (не є джерелом грошових коштів, але необхідне коригування прибутку на її величину).

Для підготовки звіту про рух грошових коштів необхідні дані балансу підприємства та звіту про прибутки. Звіт про рух грошових коштів поданий в Додаток Г.

Розширене трактування статей звіту у про рух грошових коштів подано в табл.21.

Таблиця 21

 
Характеристика інформаційної бази підприємства за звітом про рух грошових коштів

Назва статті

 

Зміси статті

 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (010)

 

Прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати

 

Амортизація необорот­них активів (020)

 

Амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протя­гом звітного періоду

 

Збільшення (зменшення) забезпечень (030)

 

Зміна у графі “Надходження” – збільшення, у графі “Видаток” – зменшення)у складі забезпечень наступних вит­рат і платежів, які не пов’язані з інвестиційною та фінан­совою діяльністю

 

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (040)

 

У графі “Надходження” відображають збитки, у графі “Видаток” – прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті , не пов’язаних в операційною діяльністю

 

Збиток (прибуток) від і не операційної діяльності (050)

 

У графі “Надходження” відображається збиток, у графі “Видаток прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) га реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки збитки від інвестиційної та фінансової діяльності

 

Витрати на сплату відсотків

(060)

Витрати на сплату відсотків за користування кредитами І позиками, нарахованих протягом звітного періоду

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в чистих оборотних активах (070)

 

Різниця між сумами грошових надходжень та сумами грошових видатків (рядки 010-060)

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

(080)

 

У графі “Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” – збільшення статей оборотних активів (крім статей “Грошові кошти та їх еквіваленти”, “Поточні фінансові інвестиції”” та інших статей не операцій­них оборотних активів), що відбулися протягом періоду

 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

(090)

У графі “Надходження» відображається зменшення, у графі “Видаток збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

(100)

У графі “Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” – збільшення у статтях розділу балансу “Поточні зобов’язання” (крім статей “Поточна заборгова­ність за довгостроковими зобов’язаннями”, “Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками”, сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю)

 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх пері­одів

(110)

У графі “Надходження» відображається збільшення, у графі “Видаток” – зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду

 

Грошові кошти від операційної діяльності (120)

 

Різниця між сумами надходжень та видатків (070-110)

 

Сплачені відсотки (130)

 

Суми грошових коштів, використаних на сплату відсот­ків за користування кредитами зиками

 

Сплачені податки на прибуток (140)

 

Використання грошових коштів для сплати податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (150)

 

Надходження або видаток коштів, відображених у статті “Грошові кошти від операційної діяльності”

 

Рух коштів від надзвичайних подій (160)

 

Відповідно надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності (170)

 

Результат руху коштів від операційної діяльності ураху­ванням руху коштів від надзвичайних подій

 

ІІ. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація фінансових інвестицій (180)

 

 

Суми грошових надходжень від продажу акцій або бор­гових зобов’язань інших підприємству також часток у капіталі інших підприємств(інші, ніж надходження за такими інструментами ,що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

 

Реалізація необоротних активів (190)

 

Надходження грошових надходжень від продажу основ­них засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів(крім фінансових інвестицій)

 

Реалізація майнових комплексів (200)

 

Надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць(за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу)

 

Отримані відсотки (210)

 

 

Надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам(інші, ніж аванси позики, здійснені фінансовою установою)

 

 Отримані дивіденди (220)

 

Суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємству також часток участі у спільних підприємствах(крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

 

Інші надходження (230)

 

Надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи),надходження грошових коштів від ф’ючерсних контрактів, форвардних контракті, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях

 

Придбання фінансових  інвестицій (240)

 

Виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємству також часток участі у спільних підприємствах(інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

 

Придбання необоротних активів (250)

 

Виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів(крім фінансових інвестицій)

 

Придбання майнових комплексів (260)

 

Грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці(за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу)

 

Інші платежі (270)

 

Аванси (крім пов’язаних з операційною діяльністю) позики грошовими коштами, надані іншим сторонам крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових коштів за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціями тощо(за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях

 

Чистій рух коштів до

надзвичайних подій (280)

Різниця між сумами грошових надходжень та видатків в надзвичайних подій (рядки 180-270)

Рух коштів від надзвичайних подій (290)

Надходження або видатки коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (300)

 

Результати руху коштів від інвестиційної діяльності (рядок 280) з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

 

ІІІ. Рух грошових коштів у результаті фінансового діяльності

Надходження власного капіталу (310)

Грошові кошти від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу

 

Отримані позики (320)

Надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань

Інші надходження (330)

Надходження пов’язані з фінансовою діяльністю, крім подій за рядками 310,320

Погашення позик (340)

Виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

Сплачені дивіденди (350)

Дивіденди, сплачені підприємством

Інші платежі (360)

Використання грошових коштів для вилуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою тощо

 

Як бачимо, між усіма видами фінансових звітів існує тісний взаємозв’язок. Баланс підприє­мства та звіт про прибутки, складання звіту про рух грошових коштів.

У підприємства можуть бути випадки, коли є чистий прибуток, але немає грошей на рахунку.

Отже, будь-які управлінські рішення впливають як на величину отриманого прибутку (чи збитків), так і на зміну активів та пасивів підприємства, особливо-оборотного капіталу, грошових коштів, дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів і поточних виплат. Усі ці зміни відображають у звіті про рух грошових коштів.

 

Таблиця 22

 

Можливі проблеми з готівкою у разі отримання чистого прибутку

 

Щоб уникнути проблем із грошовими коштами

Ви повинні

Товар проданий, гроші не надійшли

 

Контролювати дебіторську заборгованість

 

Куп багато сировини, використали мало у виробництві

 

Оцінити зміни рівня запасів сировини і готової продукції

 

Ви зроб великі платежі (орендна плата наперед, інвестиції, дивіденди

 

Контролювати використання, грошових коштів

 

 

Зміст звіту може суттєво відрізнятись для різних підприємств з урахуванням необхідності відображення особливостей цих підприємств. Однак три основні складові, розглянуті раніше, присутні в будь-якому звіті кожного підприємства.

Користь звіту в тому, що він відображає динаміку зміни фінансових показників підприємства як результат прийняття управлінських рішень.

 

Аналіз структури грошових коштів підприємства

 

Приклад структури грошових потоків аналізованого підприємства за два роки представлена в табл. 23.

Таблиця 23

Аналіз структури грошових потоків

Вид діяльності

Попередній рік

Звітний рік

Операційна

74,5(+)

3,4(+)

Інвестиційна

36(–)

100,1(–)

Фінансова

30(–)

150(+)

Чистий рух засобів за звітний період

8,5(+)

53,3(+)

Загальна оцінка якості керування

гарне

нормальне

 

Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що у попередньому році якість керування підприємством характеризувалась як гарна. Протягом року структура грошових потоків підприємства трохи погіршилася, і в звітному періоді якість керування підприємством уже характеризувалась як нормальна. Це було викликано тим, що в звітному періоді через недостатність коштів від операційної діяльності підприємству довелося залучити довгострокові кредити в сумі 150 тис. грн. Факт залучення кредиту, тим більше довгострокового, сам по собі не є негативним явищем. У той же час звертає на себе увага те, що скоротився потік коштів у результаті операційної діяльності на 71,1 тис. грн., чи майже в 30 разів. Тому що спостерігався явний ріст обсягу виробництва (у звітному періоді розмір чистого виторгу від реалізації зріс на 20 % у порівнянні з попереднім), таке скорочення грошових потоків у результаті операційної діяльності, можна пояснити різким ростом розміру дебіторської заборгованості (темп росту склав 5,19). А це, у свою чергу, свідчить про погану роботу відповідних служб підприємства.

Збільшення чистого потоку коштів у 6,27 рази відбулося знов-таки завдяки залученню кредиту.

Якщо така тенденція збережеться в майбутньому, підприємство може виявитися на порозі кризи.

Таким чином, підприємству необхідно прагнути збільшувати розміри грошових потоків від операційної діяльності. Тому що основною причиною їхнього скорочення є ріст суми дебіторської заборгованості, то можна порадити вжити заходів по скороченню дебіторської заборгованості. Надалі ж необхідно більш критично відноситися до своїх потенційних покупців, а також більше уваги приділяти організації платіжної дисципліни.


ЗМІСТ ПІДРУЧНИКАРеклама!


Заказать реферат

Статистика

Всего 24 учебника


ПоискВсе книги на данном сайте являются собственностью их авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей.
Просматривая, скачивая книгу Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.