УЧЕБНИКИ
ОН-ЛАЙН

Главная Заказать работу Контактная информация Статьи партнёров


Тема 4. ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (БЮДЖЕТУВАННЯ)

 

1.     Економічна сутність бюджетування.

2.     Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання.

3.     Управління бюджетним процесом на підприємствах.

4.     Бюджетний контроль.

 

1.                      Економічна сутність бюджетування

 

Для організації ефективного фінансового менеджменту на підприємстві рекомендується створення сучасної системи бюджетування, яка б була заснована на розробці і контролі виконання цілої низки взаємозв’язаних бюджетів.

Згідно із сучасними трактуваннями бюджет – кількісний вираз плану, інструмент контролю та координації його виконання. Бюджет стає частиною системи управлінського контролю, оскільки фактичні результати порівнюють із плановими для вживання необхідних заходів.

Процес складання бюджетів і контролю за їх виконанням отримав назву – бюджетування. До основних характеристик бюджетування можна віднести:

-  короткостроковість (до одного року);

-  внутрішню спрямованість;

-  високий рівень конкретизації;

-  тісний взаємозв’язок з контролем та аналізом відхилень.

У літературі, присвяченій контролінгу, можна зустріти різні підходи до формування функцій бюджетування. Найвдалішою на думку О.О. Терещенко і на нашу також, є класифікація функцій, яка запропонована німецькими експертами в галузі контролінгу А. Цюндом та П. Хорвачем:

1)    Функція регулювання фінансових компетенцій (визначення потреби у фінансових ресурсах, необхідних для досягнення поставлених цілей окремими підрозділами підприємства);

2)    Функція прогнозування (в бюджетах знаходять свій фінансовий вираз майбутні операції підприємства);

3)    Функція координації (наявні та мобілізовані фінансові ресурси повинні спрямовуватися на досягнення цілей, визначених у стратегії розвитку підприємства);

4)    Функція мотивації (виконання бюджетних показників є критерієм ефективності діяльності окремих осіб, структурних підприємств тощо).

 

2.                      Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання

 

Бюджети можуть бути складені:

1)     для підприємства загалом;

2)     для структурних підрозділів.

Бюджети підрозділів зводять в основний (зведений) бюджет.

Основний бюджет – це фінансове та кількісне відображення виробничих планів усіх підрозділів підприємства, необхідних для досягнення поставлених цілей. Основний бюджет складається:

-        з операційних бюджетів;

-        із фінансових бюджетів.

Операційний бюджет – це сукупність бюджетів затрат i доходів, які забезпечують складання бюджету прибутку.

До операційних бюджетів належать:

1)      бюджет продажів;

2)      бюджет виробництва;

3)      бюджет прямих матеріальних затрат;

4)      бюджет прямих затрат на оплату праці;

5)      бюджет виробничих накладних затрат;

6)      бюджет запасів па кінець звітного періоду;

7)      бюджет виробничої собівартості готової продукції;

8)      бюджет собівартості реалізованої продукції;

9)      бюджет витрат на збут;

10)  бюджет адміністративних витрат;

11)  бюджет прибутку.

Фінансовий бюджет – сукупність бюджетів, які відображають заплановані кошти і фінансовий стан підприємства.

Фінансовий бюджет складаються з:

- бюджету капіталовкладень;

- бюджету коштів;

- бюджетного балансу. Схема формування бюджету така (рис.13)

                        

Рис. 13. Схема формування бюджетів підприємства

 

Існують два способи бюджетування: через приріст і „з нуля".

Бюджетування через приріст – це складення бюджетів на підставі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді. При такому підході фактичні показники минулого періоду коригують з урахуванням цінової і податкової політики держави та інших даних.

Перевагою такого методу є його простота, тому що він не потребує значних затрат на розрахунок. Однак цей метод має суттєвий недолік, тому у процесі бюджетування не аналізують ефективність затрат, а досягнуті результати автоматично переносять на наступний період.

Бюджетування “з нуля” – це метод, при якому кожного разу необхідно робити обґрунтування запланованих витрат так, ніби діяльність здійснюється уперше. Такі переваги бюджетування вимагає від кожного центру бюджетування виявлення проблем та їх розв’язання на стадії планування.

  Цей метод є значно дорожчий і потребує значних затрат часу і грошей.

Бюджетування здійснюється, як правило у такій послідовності:

1.                      ознайомлення відповідальних за бюджет осіб з основними напрямами політики підприємства;

2.                      визначення основних обмежувальних факторів;

3.                      обґрунтування та підготовка бюджету прошарків;

4.                      складання бюджетів;

5.                      обговорення бюджетів із вищим керівництвом;

6.                      координація та аналіз обговорених бюджетів;

7.                      затвердження бюджетів.

БАЛАНС АТ «ОЛЬВІЯ» НА 1 СІЧНЯ 2001 року, грн.

Актив

Пасив

Основні засоби:

 

Статутний капітал

7189216

- первісна вартість

6700000

Нерозподілений прибуток

23400

- знос

1200000

Кредитори:

 

- залишкова вартість

5500000

- розрахунки з постачальниками

66600

Матеріали

59616

 

 

Готова продукція

264600

- розрахунки по оплаті праці

210000

Дебітори

165000

 

 

Розрахунковий рахунок

1500000

 

 

БАЛАНС

7489216

БАЛАНС

7489216

 

 

  Заборгованість з постачальниками включає: 46800 грн. – заборгованість за сировину, та 19800 грн. – заборгованість за комунальні послуги.

Період

Кількість, одиниць

Ціна за одиницю, гривень

                  2000

1 квартал

84000

36

2 квартал

78000

36

3 квартал

108000

37,5

4 квартал

120000

39

                   2001

1 квартал

110000

40

2 квартал

130000

38

Фахівці підприємства підготували такий прогноз реалізації та цін:

Для виготовлення одного виробу “А” необхідно 2 кг сировини “М”, середня ціна якої – 1,8 грн. За 1 кг.

Запаси сировини і готової продукції на складі на 1 січня 2000 року були такі:

Вид запасів

Кількість, одиниць

Готова продукція “А”

16800

Матеріали “М”

33120

 

Підприємство постійно підтримує залишки запасів на рівні 20 % квартальної потреби. Незавершене виробництво відсутнє. Для виробництва одного виробу “А” необхідно 15 хвн, а тарифна ставка робітника складає 27 гривень за годину.

Заплановані виробничі накладні витрати (загальновиробничі витрати) включають, гривень:

 

Стаття

Постійні витрати

Змінні витрати

Разом

1

Зарплата

480000

190000

670000

2.

Оренда

240000

 

240000

3.

Освітлення та опалення

130000

30000

160000

4.

Амортизація

450000

 

450000

5.

Ремонт і обслуговування устаткування

120000

480000

600000

6.

Інші

43680

90400

134080

Разом

1463680

790400

2254080

 

Загальногосподарські витрати (загальні та адміністративні) та витрати на збут заплановано в таких розмірах, грн.

Стаття

Загальногосподарські витрати

Витрати на збут

Зарплата

1920000

96000

Комісійні

 

3% від обсягу реалізації

Оренда

240000

30000

Реклама

 

42000

Амортизація

72000

8000

Комунальні послуги

48000

 

Відрядження

80000

24000

Інші

16000

28000

Планові виплати податку на прибуток становлять 1588274 грн. і сплачуються щоквартально рівними частками:

Оплата поточних витрат здійснюється так:

1)     80% придбаних матеріалів оплачуються в тому кварталі, в якому їх було придбано, а решта (20%) – в наступному кварталі;

2)     90% витрат на комунальні послуги оплачуються в тому кварталі, в якому вони виникли (нараховані), а 10% - в наступному кварталі;

3)     5/6 нарахованої заробітної плати сплачується у тому кварталі, в якому була нарахована, а решта (1/6) – першому місяці наступного кварталу;

4)     всі інші витрати повністю оплачуються в тому періоді (кварталі), в якому вони були нараховані (виникли)

Дивіденди виплачуються в останній день кожного кварталу в сумі 600000 грн.

Капітальні вкладення для придбання устаткування заплановано в таких розмірах:

Квартал

Сума, гривень

1

45000

2

240000

3

60000

4

30000

 

Підприємство вважає за необхідне постійно мати на розрахунковому рахунку залишок

не менше ніж 500 000 гривень.

На підставі наведеної інформації необхідно послідовно скласти операційні та фінансові бюджети АТ “Ольвія”.

1.                      БЮДЖЕТ ПРОДАЖУ

 

Цей бюджет складається на підставі результатів прогнозу продажу.

Прогноз продажу – це передбачення майбутніх обсягів реалізації продукції або послуг

Складений на основі прогнозу продажу бюджет АТ “Ольвія” наведено в таблиці 5.

 

Бюджет продажу

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Обсяг продажу, одиниць

84000

78000

108000

120000

390000

Ціна за одиницю, гривень

36

36

37,5

39

х

Доход від продажу, гривень

3024000

2808000

4050000

4680000

14362000

 

Графік очікуваних надходжень, гривень

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Дебіторська заборгованість на 1 січня

165000

 

 

 

165000

Реалізація у 1 кварталі:

3024000*0,7

2116800

 

 

 

2116800

3024000*0,3

 

907200

 

 

907200

Реалізація у 2 кварталі:

2808000 * 0,7

 

1965600

 

 

1965600

2808000 * 0,3

 

 

842400

 

842400

Реалізація у 3 кварталі:

1050000 * 0,7

 

 

2835000

 

2835000

1050000 * 0,3

 

 

 

1215000

1215000

Реалізація у 4 кварталі:

4680000 * 0,7

 

 

 

3276000

3276000

            Одночасно з бюджетом продажу розробляється графік очікуваних надходжень від реалізації продукції (таб.6). Цей графік відображає періодизацію отримання грошей за реалізовану продукцію з урахуванням наявності дебіторської заборгованості

 

2.                      БЮДЖЕТ ВИРОБНИЦТВА

 

Бюджет виробництва – виробнича програма, яка визначає заплановані номенклатуру та обсяг виробництва продукції в  бюджетному періоді

Обсяг виробництва випливає з бюджету продажу з урахуванням запланованих засобів готової продукції.

Тому бюджет виробництва базується за формулою:

Обсяг виробництва = Обсяг продажу + Необхідний запас     -  Запас готової продукції

                                                                       готової продукції          на початок періоду

                                                                        на кінець періоду

  На практиці може бути складено бюджет запасів готової продукції, але в нашому прикладі він відсутній. Необхідний запас готової продукції на кінець періоду в АТ “Ольвія”, становить 20% обсягу продажу в наступному кварталі. Виходячи з цього, бюджет виробництва має такий вигляд

Бюджет виробництва, одиниц

Показник

Квартал

 

 

1

2

3

4

 

Обсяг продажу

84 000

78000

108000

120000

 

Необхідний запас готової продукції на кінець періоду

15600

21600

24000

22000

 

Разом

99600

99600

132000

142000

 

Запас готової продукції на початок періоду

16800

15600

21600

24000

 

Обсяг виробництва

82800

84000

110400

118000

 

  1. БЮДЖЕТ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

Бюджет використання матеріалів -  це плановий документ, що визначає кількість і

номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми бюджетного періоду.

  Вартість матеріалів, необхідних для виробництва продукції, визначається, виходячи з обсягу виробництва, норми матеріальних витрат на одиницю продукції та методу оцінки матеріальних запасів.

  Припустимо, що середньозважена ціна прямих матеріалів становить 1,95 гривні за 1 кг. Тоді бюджет використання матеріалів АТ «Ольвія»  матиме такий вигляд:

 

Бюджет використання матеріалів

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Обсяг виробництва, одиниць

82800

84000

110400

118000

395200

Матеріальні витрати на одиницю, кг

2

2

2

2

Х

Виробнича потреба в матеріалах, кг

165600

168000

220800

236000

790400

Середньозважена ціна за кг, гривень

1,95

1,95

1,95

1,95

Х

Прямі матеріальні витрати на виробництво продукції, гривень

322920

327600

430560

460200

1541280

 

4.                      БЮДЖЕТ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

Бюджет придбання матеріалів – це плановий документ, який містить розрахунок кількості матеріалів, які необхідно придбати за бюджетний період.

Обсяг закупівлі матеріалів розраховується за формулою:

 

         Виробничі потреби   +  Необхідний запас матеріалів   -   Початковий запас

             в матеріалах                     на кінець періоду                             матеріалів

 

Виробнича потреба в матеріалах визначається бюджетом використання матеріалів.

У нашому прикладі необхідний запас матеріалів на кінець періоду становить 20 % квартальної потреби в них. Це означає, що запас на кінець першого кварталу повинен дорівнювати 20 % потреби в матеріалах протягом другого кварталу, тобто:

            168000 * 0,2 = 33600 кг.

Оскільки залишок матеріалів на складі на 1 січня  становить 33120 кг, то в першому кварталі необхідно придбати 166080 кг (165000 + 33600 – 33120)

Складений таким чином бюджет матеріалів наведено в таблиці.

На практиці нерідко бюджети використання і придбання матеріалів об’єднують в один бюджет прямих матеріалів

Бюджет придбання матеріалів

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Обсяг виробництва, одиниць

82800

84000

110400

118000

395200

Матеріальні витрати на одиницю, кг

2

2

2

2

Х

Виробничі потреби, кг

165600

168000

220800

236000

790400

Необхідний запас на кінець періоду, кг

33600

44160

47200

45600

Х

Загальні потреби, кг

199200

212160

268000

281600

Х

Початковий запас, кг

33120

33600

44160

47200

Х

Обсяг закупівлі матеріалів

166080

178560

223840

234400

802880

Одночасно з бюджетом придбання матеріалів розглядається графік очікуваних виплат за придбані матеріали (табл.10). який пізніше використовується для складання грошових коштів.

 

Графік очікуваних виплат за придбані матеріали

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Обсяг закупівлі, кг

166080

178560

223840

234400

802880

Витрати на закупівлю 1 кг, грн.

1,8

1,9

2,0

2,1

 

Загальні витрати на придбання матеріалів, гривень

298944

339264

447680

492240

1578128

Кредиторська заборгованість постачальникам на 1 січня, грн

46800

 

 

 

46800

Закупівля у 1 кварталі:

298944 * 0,8

239155

 

 

 

239155

298944 * 0,2

 

59789

 

 

59789

Закупівля у 2 кварталі:

339264 * 0,8

 

271411

 

 

271411

339264 * 0,2

 

 

67853

 

67853

Закупівля у 3 кварталі:

447680 * 0,8

 

 

358144

 

358144

447680 * 0,2

 

 

 

89536

89536

Закупівля у 4 кварталі:

492240 * 0,8

 

 

 

393792

393792

Разом платежі за матеріали

285955

331200

425997

483328

1526480

 

5.                      БЮДЖЕТ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

 

Бюджет прямих витрат на оплату праці – це плановий документ, у якому відображено

витрати на оплату праці, необхідні для виробництва товарів або послуг за бюджетний період.

Цей бюджет складається на підставі даних бюджету виробництва і встановлених технологічних норм праці на одиницю продукції та тарифної ставки робітників відповідної кваліфікації.

В даному прикладі  бюджет прямих витрат на оплату праці матиме вигляд

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Обсяг виробництва, одиниць

82800

84000

110400

118000

395200

Витрати праці на одиницю, годин

0,25

0,25

0,25

0,25

Х

Загальні витрати праці, годин

20700

21000

27600

29500

Х

Тарифні ставки за годину, грн.

27

27

27

27

Х

Загальні витрати на оплату праці, гривень

558900

567000

745200

796500

2667600

 

6.БЮДЖЕТ ВИРОБНИЧИХ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ

 

  Бюджет виробничих витрат – це плановий документ, що відображає накладні витрати, пов’язані з виробництвом продукції (послуг) у бюджетному періоді.

  Цей бюджет складається на основі виробничої програми, укладених угод (оренди, обслуговування тощо) та відповідних розрахунків (амортизація). Сума змінних виробничих накладних витрат  у кожному кварталі визначається на підставі ставки розподілу, яка в нашому прикладі встановлена на одиницю продукції:

  (790400 грн.) : (395200 одиниць) = 2,1 гривні на одиницю продукції

  Для спрощення розрахунків суми окремих статей змінних накладних витрат (зарплата, оренда) розподілено між кварталами пропорційно до загальної суми змінних накладних витрат.

 

Бюджет виробничих накладних витрат

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Обсяг закупівлі, кг

82800

81000

110400

118000

395200

Ставка змінних накладних витрат на одиницю, гривень

2

2

2

2

Х

Змінні виробничі накладні витрати, гривень:

Зарплата

39808

40385

53077

56730

190000

Освітлення і опалення

6285

6377

8381

8957

30000

Ремонт і обслуговування устаткування

100567

102024

134089

143320

480000

Інші

18940

19215

25253

26992

90400

Разом змінних витрат

165600

168000

220800

136000

790400

Постійні витрати, гривень:

Зарплата

120000

120000

120000

120000

480000

Оренда

60000

60000

60000

60000

24000

Освітлення та опалення

32500

32500

32500

32500

130000

Амортизація

112500

112500

112500

112500

450000

Ремонт і обслуговування устаткування

30000

30000

30000

30000

120000

Інші

10920

10920

10920

10920

43680

Разом постійні витрати:

365920

365920

365920

365920

1463680

Разом виробничі накладні витрати, гривень

531520

533920

586720

601920

2254080

 

7.БЮДЖЕТ СОБІВАРТОСТІ ВИГОТВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Бюджет собівартості виготовленої продукції – плановий документ, у якому наведено розрахунок собівартості продукції, що її передбачається виготовити в бюджетному періоді. Бюджетна собівартість виготовленої продукції визначається на підставі бюджетів використання прямих матеріалів, прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат з урахуванням запланованих залишків незавершеного виробництва.

Оскільки в нашому випадку залишків незавершеного виробництва не було, то собівартість виготовленої продукції дорівнює витратам на виробництво продукції.

Бюджет собівартості виготовленої продукції, гривень

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Незавершене виробництво на початок періоду

 

 

 

 

 

Витрати на виробництво:

Прямі матеріали

322920

327600

430560

460200

1541280

Пряма зарплата

558900

567000

745200

796500

2667600

Виробничі накладні витрати

531520

533920

586720

601920

2254080

Разом

1413340

142852

176248

185862

6462960

Незавершене виробництво на кінець періоду

 

 

 

 

 

Собівартість виготовленої прод

1413340

1428520

1762480

1858620

6462960

 

8.БЮДЖЕТ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Бюджет собівартості реалізованої продукції – плановий документ, який містить розрахунок собівартості продукції, що буде реалізована в бюджетному періоді.

Бюджет собівартості реалізованої продукції складається на підставі бюджетів запасів готової продукції та собівартості виготовленої продукції.

В нашому прикладі бюджет запасів готової продукції відсутній, тому скористаємося бюджетом виробництва (таб.7), в якому розраховано залишки готової продукції на кінець кварталу в натуральних одиницях, і припустимо, що планова середньозважена собівартість продукції становить 17 грн. Це дозволяє визначити залишок готової продукції на кінець періоду і розрахувати собівартість реалізованої продукції за формулою:

Собівартість            Залишок готової   +    Собівартість     -        Залишок готової
реалізованої =          продукції                      виготовленої             продукції на                продукції                  початок періоду           продукції                   на кінець  періоду

                                                                                            

Бюджет собівартості реалізованої продукції, гривень

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Залишок готової продукції на початок періоду

264600

249600

345600

384000

Х

Виготовлено продукції протягом періоду

1413340

1428520

1762480

1858620

6462960

Залишок готової продукції на кінець періоду

249600

345600

384000

352000

Х

Собівартість реалізованої продукції

1428340

1332520

1724080

1890620

6375560

 

9.БЮДЖЕТ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ ВИТРАТ

 

Бюджет загальногосподарських витрат (загальних і адміністративних)

плановий документ, що відображає очікувані витрати на управління та обслуговування підприємства загалом.

  Бюджет загальногосподарських витрат складається через об’єднання бюджетів усіх відділів і служб управління підприємства та його господарського обслуговування.

  В наведеному бюджеті річну суму витрат розподілимо  між кварталами порівну. На практиці розмір квартальних виплат може бути різний

Бюджет загальногосподарських витрат, гривень

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Зарплата

480000

480000

480000

480000

1920000

Орендна плата

60000

60000

60000

60000

240000

Комунальні послуги

12000

12000

12000

12000

48000

Амортизація

18000

18000

18000

18000

72000

Відрядження

20000

20000

20000

20000

80000

Інші витрати

4000

4000

4000

4000

16000

Разом

594000

594000

594000

594000

2376000

 

10.БЮДЖЕТ ВИТРАТ НА ЗБУТ

 

Бюджет витрат на збут – плановий документ, у якому наведено постійні зміни, пов’язані зі збутом продукції в бюджетному періоді.

  Цей бюджет складається, виходячи з бюджету продажу і має такий вигляд:

Бюджет витрат на збут

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Обсяг продажу, гривень

302400

280800

4050000

468000

14562000

Ставка змінних витрат на збут (комісійні),%

3

3

3

3

Х

Змінні витрати на збут (комісійні), гривень

90720

84240

121500

140400

436860

Постійні витрати на збут, гривень:

Зарплата

24000

24000

24000

24000

96000

Реклама

10500

10500

10500

10500

42000

Оренда

7500

7500

7500

7500

30000

Відрядження

6000

6000

6000

6000

24000

Амортизація

2000

2000

2000

2000

8000

Інші

7000

7000

7000

7000

28000

Разом постійних витрат

57000

57000

57000

57000

228000

Разом витрат, гривень

147720

141240

178500

197400

664860

 

 

11.БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК

 

  Бюджетний звіт про прибуток – проформа фінансової звітності складена до початку звітного періоду, яка відображає фінансовий результат діяльності, яка передбачається.

  Бюджетний звіт про прибуток  складається на підставі   бюджетів продажу, собівартості реалізованої продукції,     витрат на збут та     загальновиробничих витрат   Наведений бюджетний звіт про прибуток містить також дані про нерозподілений прибуток

Бюджетний звіт про прибуток

Показник

Суму, гривень

Дохід від реалізації

14562000

Собівартість реалізованої продукції

6375560

Валовий прибуток

8186440

Операційні витрати:

Загальногосподарські

2376000

На збут

664860

Прибуток від основної діяльності (операційний прибуток)

5145580

Податок на прибуток

1577274

Чистий прибуток

3568306

Дивіденди

2400000

Нерозподілений прибуток

1168306

 

12. БЮДЖЕТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

  Бюджет грошових коштів – це плановий документ, що відображає майбутні платежі та надходження коштів

  Бюджет грошових коштів складається на підставі операційних бюджетів. Оскільки не всі доходи і витрати пов’язані з рухом грошових коштів, тому необхідно визначити суму доходів і витрат, що мають грошовий характер

  Для цього насамперед слід виключити амортизаційні відрахування, бо по них не треба сплачувати гроші. Грошові надходження від реалізації продукції та виплати за придбані матеріали відображено в таблицях,  розроблених раніше (6 і 10)

  Отже, залишається визначити грошові витрати на виплату зарплати та оплату комунальних послуг, оскільки решту витрат буде повністю  оплачено у звітному періоді.

  Зроблені розрахунки  дозволяють завершити складання бюджету грошових коштів, що наведений у таблиці.

  Як бачимо, в другому кварталі підприємство матиме залишок грошових коштів, який не відповідає фінансовій політиці, оскільки він менший 500000 гривень. Тому підприємству варто переглянути деякі виплати. Наприклад, доцільно сплатити більшу частину дивідендів  наприкінці року.

 

Розрахунок грошових витрат на виплату зарплати, гривен

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Нарахована зарплата

558900

567000

745200

796500

2667600

Пряма зарплата

 

 

 

 

 

Зарплата в складі:

Виробничих накладних витрат

159808

160385

173077

176730

670000

Загальногосподарських витрат

480000

480000

480000

480000

1920000

Витрат на збут

24000

24000

24000

24000

96000

Разом

1222708

1231385

1422277

1477230

5353600

Виплата зарплати:

Заборгованість на 1 січня

210000

 

 

 

210000

Зарплата за квартал 1:

1222708 * 5/6

1018923

 

 

 

1018923

1222708 * 1/6

 

203785

 

 

203785

Зарплата за квартал 2:

1231385 * 5/6

 

1026154

 

 

1026154

1231385 * 1/6

 

 

205231

 

205231

Зарплата за квартал 3:

1422277 * 5/6

 

 

1185231

 

1185231

1422277 * 1/6

 

 

 

237046

237046

Зарплата за квартал 4:

1477230 * 5/6

 

 

 

1231025

1231025

Разом

1228923

1229939

1390462

1468071

5317395

 

Розрахунок грошових витрат на оплату комунальних послуг, гривень

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Комунальні послуги:

Виробничого характеру

38785

38877

40881

41457

160000

Загальногосподарські

12000

12000

12000

12000

48000

Разом

50785

50877

52881

53457

208000

Платежі за комунальні послуги:

Заборгованість на 1 січня

19800

 

 

 

19800

1 квартал

50785 *0,9

45707

 

 

 

45707

50785 *0,1

 

5078

 

 

5078

2 квартал

50877 * 0,9

 

45789

 

 

45789

50877 * 0,1

 

 

5088

 

5088

3 квартал:

52881 * 0,9

 

 

47593

 

47593

52881 * 0,1

 

 

 

5288

5288

4 квартал:

53457 * 0,9

 

 

 

48111

48111

Разом

65507

50867

52681

53399

222454

Бюджет грошових коштів, гривень

Показник

Квартал

Разом за рік

 

1

2

3

4

 

Залишок на початок періоду

1500000

735950

341026

598206

1500000

Надходження:

Від реалізації продукції

2281800

2872800

3677400

4491000

13323000

Разом

3781800

3608750

4018426

5089206

14823000

Платежі, гривень:

Придбання матеріалів

285955

331200

425997

483328

1526480

Виплата зарплати

1228923

1229939

1390462

1468071

5317395

Орендна плата

127500

127500

127500

127500

510000

Комунальні послуги

65507

50867

52681

53399

222454

Відрядження

26000

26000

26000

26000

104000

Ремонт і обслуговування устаткування

130567

132024

164089

173320

600000

Комісійні

90720

84210

121500

140400

436860

Реклама

10500

10500

10500

10500

42000

Податок на прибуток

394318

394319

394318

394319

1577274

Інші поточні витрати

40860

41135

47173

48912

178080

Придбання обладнання

45000

240000

60000

30000

375000

Дивіденди

600000

600000

600000

600000

2400000

Разом

3045850

3267724

3420220

3555749

13289543

Залишок на кінець періоду

735950

341026

598206

1533457

1533457

 

БЮДЖЕТНИЙ БАЛАНС

 

Бюджетний баланс – це проформа фінансової звітності, яка містить інформацію про майбутній стан підприємства, який очікується в результаті запланованих операцій.

Бюджетний баланс складається на підставі   балансу на початок бюджетного року, бюджетів витрат та     бюджету грошових коштів.

Залишкова вартість основних засобів визначена з урахуванням запланованого придбання обладнання на суму 375000 гривень та суми амортизації, відображеної в бюджетних виробничих накладних витрат, загальногосподарських витрат і витрат на збут (450000 + 72000 + 8000 = 530000). Отже, первісна вартість основних запасів на кінець року має бути 7075000 гривень (6700000 + 375000). А сума зносу – 1730000 (1200000 + 530000).

Виходячи з цього, бюджетна залишкова вартість основних засобів дорівнює 5345000 гривень (7075000 – 1730000).

Залишок матеріалів визначається, виходячи з запасів на початок року,  бюджетів придбання та використання матеріалів.

Отже, залишок матеріалів на кінець бюджетного періоду:

59616 + 1578128 + - 1541280 = 96464 гривні.

Залишок готової продукції визначається бюджетом запасів готової продукції, який у нашому прикладі відсутній. Тому суму залишку готової продукції на дату бюджетного балансу можна взяти з бюджету собівартості реалізованої продукції

Дебіторська заборгованість у бюджетному балансі розраховується, виходячи з даних бюджету продажу та графіка очікуваних грошових надходжень.

165000 + 14562000 – 13323000 = 1404000 гривень

Залишок грошових коштів переноситься в бюджетний баланс з бюджету грошових коштів.

Кредиторська заборгованість на кінець року визначається з урахуванням заборгованості на початок року та відповідних розрахунків (табл. 10 і 19)

Нерозподілений прибуток в бюджетному балансі – це сума залишку на початку року та нерозподіленого прибутку бюджетного року.

Складений таким чином бюджетний баланс наведено в таблиці

 

Бюджетний баланс АТ “Ольвія” на 1 січня

Актив

Пасив

Основні засоби:

 

Статутний капітал

7189216

Первісна вартість

7075000

Нерозподілений прибуток

11911706

Знос

1730000

Кредитори:

 

Залишкова вартість

5345000

Розрахунки з

 

Матеріали

96464

постачальниками

103794

Готова продукція

352000

Розрахунки по оплаті

 

Дебітори

141000

праці

246205

Розрахунковий рахунок

1533457

 

 

Баланс

8730921

Баланс

8730921

 

Отже, бюджет грошових коштів – плановий документ, який відображає майбутні платежі і надходження грошових коштів.

Бюджет допомагає менеджерам передбачити очікувані припливи і відпливи грошових коштів на майбутній період часу, підтримувати: запас грошових коштів відповідно до потреб і уникати як надлишку тимчасово вільних коштів, так і можливості їх дефіциту.

Бюджет грошових коштів складають на основі операційних бюджетів. Для створення умов мінімального запасу міцності, тобто для швидкого реагування на зміну ситуації, підприємство повинно маті певний мінімум коштів на рахунку.

При надлишку грошових коштів їх можна використати для короткотермінових інвестицій, наприклад, ОДВЗ (облігацій державне внутрішньої позики).

Якщо підприємству постійно бракує коштів, то виникають проблеми з оплатою зобов'язань. У зв'язку з цим можливе погіршенню відносин із постачальниками, порушення термінів сплати податкових платежів тягне за собою накладення штрафних санкцій з боку державцю органів, нерегулярна виплата заробітної платні впливає на продуктивності праці і внутрішній клімат у трудовому колективі. При дефіциті коштів підприємство повинно передбачувати способи короткотермінового кредитування (банківський кредит).

Прогнозний звіт про прибуток – форма фінансової звітності, складена на початок звітного періоду, яка відображає фінансовий результат запланованої діяльності.

Цей звіт складають для того, щоб урахувати виплату податків на прибуток при відпливі коштів у бюджеті коштів. Прогнозний звіт про прибутки зводить воєдино планові перспективні оцінки різних позицій доходів і витрат на бюджетний період.

Це перший з документів зведеного бюджету, котрий показує, який дохід планує отримати підприємство і які затрати при тому воно матиме.

Звіт складають на підставі бюджету продажів, собівартості реалізованої продукції, комерційних та виробничих затрат. Цей звіт також містить дані про нерозподілені прибутки.

Прогнозний баланс є формою фінансової звітності, що містить інформацію про майбутній стан підприємства, який очікується унаслідок запланованих операцій.

Складання прогнозного балансу потрібне підприємству з різних причин. Воно:

· може висвітити окремі несприятливі фінансові проблеми, розв'язувати які керівництво не планувало;

· служити високоточним інструментом контролю решти бюджетів на майбутній період діяльності підприємства;

· допомагає керівництву робити розрахунки різних коефіцієнтів і показників;

· допомагає визначити перспективні джерела фінансування і врахувати важливі обставини, що мажуть вплинути на функціонування підприємства у прогнозному періоді.

 

3.                      Управління бюджетним процесом на підприємствах

 

Прогнозний баланс опрацьовують, коригуючи баланс за попередній рік з урахуванням усіх тих видів діяльності, що їх прогнозують використовувати протягом бюджетного періоду.

Прогнозний баланс складають на підставі балансу на початок бюджетного року, бюджетів операційних затрат і бюджету грошових коштів. Схема складання зведеного (основного) бюджету підприємства починається з нижнього рівня управління.

Це означає, що спочатку керівники різних підрозділів складають бюджети, які стосуються їх видів діяльності.

Далі ці бюджети послідовно узагальнюють на середньому рівні керівництва і координують на вищому рівні керівництва. Підготовка зведеного бюджету потребує зусиль і участі представників різноманітних підрозділів підприємства, складення великої кількості розрахунків і обґрунтування узагальнення та узгодження усіляких показників.

При такій співпраці рівень прогнозування найбільш реалістичний. Спільна робота також згуртовує та поліпшує внутрішній настрій команди. Коли працівник причетний до розроблення бюджету, то відповідно він відчуватиме і відповідальність за цю роботу. Необхідно врахувати, що бюджет, нав'язаний насильно „згори", викликатиме певний опір у підрозділах підприємства. Складання ефективного бюджету і контроль за його виконанням можливі лише при співпраці всіх підрозділів підприємства.

Управління бюджетним процесом здійснює бюджетний комітет – орган, що постійно діє і займається детальною перевіркою стратегічних виробничих та фінансових планів, дає рекомендації, розв'язує протиріччя і оперативно вносить корективи в діяльність компанії. У нього, як звичайно, входять керівники верхньої ланки, які утворюють консультативну групу, до діяльності якої також можуть бути залучені і зовнішні консультанти., які можуть бути залучені до такої діяльності.

Приклад управління бюджетним процесом для візуального  підприємства подано на схемі (рис. 13).

Рис. 13. Приклад управління процесом формування бюджету

 

Бюджетний комітет як головний орган виконує такі функції:

1) вибір бюджетної політики;

2) вивчення бюджетних показників, підготовлених керівниками підрозділів;

3) перегляд бюджетних показників (якщо необхідно) та їх затвердження;

4) аналіз запропонованих бюджетів і підготування рекомендацій.

Управління бюджетом починається як правило з призначення директора з питань бюджету. Він відповідає за підготовчий процес, стандартизацію проектних форм, збирання і зіставлення даних, перевірку інформації, подання звітів. Директором з питань бюджету, як звичайно, призначають фінансового директора (віце-президент із питань фінансів). Він є штатним експертом і координує дії підрозділів.

Бюджети можуть бути статичними і гнучкими. Статичні бюджети складають для одного рівня виробництва (обсягу виробництва або реалізації).

Гнучкі бюджети складають для декількох рівнів виробництва (декількох рівнів виробництва і реалізації) у межах релевантного діапазону.

Наприкінці звітного періоду неодмінно складають звіти про виконання бюджетів (у структурних підрозділах і на підприємстві загалом), які є основою для здійснення бюджетного контролю. У звітах порівнюють фактичні показники із запланованими, розраховують відхилення від бюджету і дають пояснення до них.

4.                      Бюджетний контроль

 

Складений бюджет відображає показники, що їх має досягти підприємство. Але в процесі господарської діяльності можуть бути відхилення, тобто різниця між бюджетними та фактичними показниками. Для своєчасного виявлення відхилень і відповідного реагування на них, здійснює бюджетний контроль.

Бюджетний контроль полягає у співвідношенні фактичних результатів бюджетом, аналізі причин відхилень і внесені відповідних корективів.

Звіт про виконання бюджету містить порівняння запланованих і фактичних показників та розрахункових відхилень із вказанням їх причин.

Аналіз відхилень є процесом систематичного порівняння бюджетних (стандартних) і фактичних показників діяльності та пояснення причин відхилень і здійснюється за схемою (рис. 14).

Рис. 14. Схема аналізу за відхиленнями

 

Загальна схема звіту про виконання бюджету має такий вигляд:

 

Показники

Бюджет

Фактично

Відхилення

Пояснення причин відхилення

Доходи (за видами)

 

 

 

 

Затрати (за видами)

 

 

 

 

Прибуток (збитки)

 

 

 

 

 

Існують деякі причини, з яких можуть виникнути відхилення, їх поділяють на зовнішні, незалежні від діяльності підприємства, та внутрішні, залежні від діяльності підприємства:

 

Зовнішні причини:

• економічні, соціальні, юридичні і політичні зміни;

• зміни в конкуренції;

• зміна умов поставок.

Внутрішні причини:

• зміна методів управління;

• неефективне використання ресурсів;

• неякісне складання бюджету.

Підприємство повинно відреагувати на відхилення, якщо вони негативні. Якщо вони сприятливі, то, можливо, проаналізувати причини їх виникнення і постаратися підтримати цей рівень або навіть збільшити міру їх впливу.

Отже, розроблення бюджетів забезпечує періодичне планування операцій підприємства, дає можливість передбачити майбутні проблеми і визначити найкращий шлях досягнення стратегічної мети.

Бюджетування дає можливість уникнути анархії, узгоджувати дії та інтереси різноманітних підрозділів підприємства, кількісно обґрунтувати їх плани й оцінити витрати, пов'язані з виконанням цих планів.

Поза як бюджети відображають операції підприємства в майбутньому, то вони є підґрунтям для оцінки діяльності менеджменту в міру виконання поставлених цілей. Порівняння фактичних і планових результатів дає можливість оцінити ефективність і результативність діяльності підприємства.

Бюджети є інструментом ефективного оперативного управління підприємством, а також засобом прогнозування на підставі розроблення різних сценаріїв розвитку підприємства з урахуванням змін та впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів.

Кваліфіковане розроблення бюджету та використанню усіх його можливостей грунтується на застосуванні комп'ютерної техніки.

 


ЗМІСТ ПІДРУЧНИКАРеклама!


Заказать реферат

Статистика

Всего 24 учебника


ПоискВсе книги на данном сайте являются собственностью их авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей.
Просматривая, скачивая книгу Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.